MAHKEME:Yargıç, Savcı, Avukatlar ve Bilirkişiler.

Mahkeme sisteminde yargıçların tarafsız ve bağımsız olması gerekir. Savcı devleti, savunma avukatı ise sanığı temsil eder;

Mahkeme hukuk biliminin uygulamadaki bir örneğidir. Yasaya göre bir cezai eylemin işlenip işlenmediğini saptar, suçlamaları karara bağlar ve suçlulara ceza verir. Yargılama sürecinde yargıç, savcı ve avukatların oluşturduğu farklı taraflar bir hükme varmak için birlikte çalışır.

Yargıçlar ve kararları:

Bütün anayasal devletlerde her resmi mahkemeye hukuk öğrenimi görmüş en az bir yargıç başkanlık eder. Yargıç mahkeme önüne getirilen konularda karar verir. Cezai yargılama sürecinde sanık ya cezaya çarptırılır ya da aklanır; hukuk davalarında ise tarafların uyuşmazlığa düştüğü konuda bir karar bildirilir. Genelde bir devlet görevlisi olan yargıç tarafsız ve bağımsız olmalıdır. Bir hükme varırken geçerli yasalara, insan haklarına  ve kendi vicdanınna göre hareket etmelidir. ABD’de ceza davalarında halktan oluşan jürilere çok sıklıkla başvurulur. Yargıç duruşmaları yürütür ve davanın hukuksal yönlerini saptar; jüri kendi içinde karara vararak hüküm verir.

Savcı ve Avukatlar:

Savcı sanığı sorguya çeker ve verilmesi gereken cezanın derecesiyle birlikte uygulanma biçimine ilişkin görüş bildirir. Yargılamaya hazırlık aşamasında bir soruşturma yürütülebilir. Çoğu savcı bu işi polise bırakır ve sonuca göre iddianame hazırlayıp hazırlamamaya karar verir.

     Savcı gibi avukatlar da hukuk öğrenimi görmüş kişilerdir. İster sanık tarafından seçilmiş, ister mahkeme tarafından atanmış olsunlar, görevleri yargılama sırasında müvekkillerini savunmaktır.

Yüksek Mahkemeler:

ULUSAL HUKUK SİSTEMLERİNDE  yüksek mahkeme önemli bir yer tutar. Örnekler arasında ABD Yüksek mahkemesi ve Alman Federal Mahkemesi sayılabilir. Bu organlar farklı devlet birimleri arasındaki yetki anlaşmazlıklarını karara bağlar ve yasaları ya da hükümet tedbirlerini anayasada belirlenmiş normlara göre inceler. Temel hakları bir hükümet edimiyle çiğnenmiş olan her yurttaş şikayetini yüksek mahkemeye götürme hakkına ilke olarak sahiptir.

YÜKSEK MAHKEMELERİN kararları itiraz konusu edilemez ve kural olarak bütün alt mahkemeler için bağlayıcıdır. Anayasa mahkemeleri çoğu kez kararlarının siyasal değil, hukuksal olduğunu vurgular. Bununla birlikte kararlar bazen siyasal bakımdan çok sert tartışmalara yol açabilir.

YÜSEK MAHKEMELER yasaların anayasaya uygunluğunu denetler ve belirli davalarda nihai kararlar verir.

MAHKEME SİSTEMİ hiyerarşiktir. Her hüküm temyiz yoluyla bir üst mahkemeye götürülebilir.

Kilit Bilgiler:

Bir mahkemede yargıç, savcı, avukatlar ve bilirkişiler yer alır.

Bir hükmün temyizi alt mahkeme kararının bir üst mahkemece bozulması yolunu açar.

Cezanın kapsamı ancak meşru yargılamanın ardından bir hükme varılmasıyla belirlenir. Kararda hem failin, hem de suçun kendine özgü yönleri gözetilmelidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir